Kirkegårdsbestyrelsesmøde.


Mandag 27/05-2024 kl. 10.15 i mandskabsbygningen Skive kirkegård


Deltagere: Erik Brodersen, Mia B. Kanstrup, Lisa Bertelsen, Franciska Linnet, Anne-Lise Svarre Elgaard, Jesper Hornstrup, Elisabeth Wagner Olsen, Diana Offersen, Rikke Engmark og Ann Dora Meier
Hanne Rank deltager ved punkt 2 og 3
Dagsorden
1.
Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2.
Kvartalsrapport for 1. kvartal 2024
Bilag 1
Kvartalsrapport er gennemgået og godkendt.
3.
Budget 2025 udkast Bilag 2
Ønsker til budget 2025
Budget 2025 udkast til godkendelse, budget skal afleveres senest d. 15/6-2024
Vi har fået en større driftsramme udmeldt for 2025, da vi har frie midler fra 2023.
På baggrund af vores kirkegårdsvandring, har vi følgende ønsker til budget 2025.
- Forprojekt maskinhal, Skive Kirkegård
- Renovering af afvandingsbrønde, Skive/Resen
- Udskiftning af betonkant på støttemur, afd. 21 og 22, Skive Kirkegård.
Foreløbigt budget 2025 godkendt og afleveret d. 27/5 2024
Kl. 10.39 Skive Kirkegårde CVR 13952914
4.
Faktura 39404 tab (kr. 482)
Faktura 39416 tab (kr. 482)
Nina har prøvet alt siden januar, desværre uden held. Det er meget små beløb. Bestyrelsen godkender at der er et tab på de 2 fakturaer.
5.
Vinterbekæmpelse, Egeris kirke
Vi har fået en henvendelse fra Egeris MR, om det er muligt at kirkegårdens personale kan varetage vinterbekæmpelse på p pladsen ved Egeris kirke.
Som der ser ud lige pt er der ikke en mulighed at varetage opgaven. Bestyrelsen kigger ind i om det er en mulighed fremadrettet.
6.
Grøn kirkegård
-Vi har tømt hullet i Skive med kompost. Det var rigtig fint. Det er kørt ud i bibelhaven, staudebede, busketter og på tomme gravsteder.
-Der er efter sået med flere forskellige hjemmehørende blomster i det vilde i Egeris.
-Der er sat 4 bistader op i Skive og 3 bistader i Egeris.
-Der er indkøbt 6 1000 L tanke til vandopsamling, nu skal vi finde ud af hvor de skal placeres.
-I denne uge bliver der rokeret rundt med robotterne i Resen, så vi får udvidet stykket med langt græs, samt vi får robotterne til at slå nogle andre plæner.
-Lemvig Provsti har kontaktet Provstiets blomsterhandlere, i forhold til komposterbare buketter og dekorationer. Skal vi tage fat i Skive/Salling Provsti, i forhold til komposterbare buketter og dekorationer. Kunne dette evt. være en opgave for bestyrelsen at sætte arbejdet i gang med Provstiet. Distriktsforeningen tager kontakt til Ida.
-Afd. 32, stykket med frugttræer. Der laves et brev til gravstedsejerne, om vores planer for afdelingen. Langt græs med slået stier. Gravstedsejer vil blive tilbudt, at få deres gravsted udlagt i græs, uden hække. Ved de gravsteder, hvor gravstedsejer ikke ønsker at ændre noget klipper vi stadig omkring gravstedet, så det kan komme dertil som de plejer.
-Vi har haft besøg af FAKK Ringkøbing (40 gravere). De ville gerne høre om kirkegårdens historie samt om Grøn kirkegård. Et meget positivt besøg.
-Vi har også haft besøg af Vejerslev menighedsråd. De var på rundvisning på Egeris kirkegård. De ville gerne høre om vores måde at starte op på at blive Grøn kirkegård.
7.
Nyt fra formanden
-Budgetsamtale med provstiudvalg d. 29/8, kl.15.00, AD, Erik og evt. Mia deltager
-Budgetsamråd er d. 12/9 kl. 19.00, Resenvej 85(Fjordland), ny adresse for provstikontoret, Erik og Mia deltager
-Samarbejdsaftale kom retur fra Provstiudvalget, hvor de ønske at få rettelser i teksten, det blev gjort og sendt retur. Det var ikke rettelser der ændrede indholdet i teksten.
-Årsmøde i Foreningen for Kirkegårdskultur Vi var 4 afsted. Generalforsamling og 2 indlæg tirsdag og hele onsdage var det primært besøg på kirkegårde, store som små, nye som gamle. Vi havde nogle gode diskussioner (os 4) omkring børnehjørner/legeområder på kirkegårdene.
-Landsmøde i Nyborg d. 31/5 – 2/6, Erik og Lisa deltager
-HUSK kirkegårdsvandring med museumsfolk torsdag 27/6 kl. 19.00, det annonceres i avisen.
-Status på hæfte ”Vold, mobning og chikanepolitik”
Den er rettet til og bliver snarest udleveret.
-Skrivelse til KE/Skive MR med forslag til sanering af beplantning på SV side af Vor Frue Kirke. Emne fra kirkegårdsvandring
-Gennemgang af aktionsliste
8.
Nyt fra kirkegårdslederen
-Vi har arbejdet med uderum/stillerum sammen med de ansatte, der er kommet rigtig mange gode ideer der kan arbejdes videre med. Vi skal samle ideerne om uderum/stillerum, så vi kan invitere kirkegårdskonsulenten på besøg.
-I Resen sættes arbejdet i gang med at udvide bænkepladsen hvor der er udsigt over fjorden. Pladsen skal indrammes med hæk.
-Status på boden i 2024 i alt inkl. moms. kr. 7377,52
-Alle medarbejdere har været til MUS-samtale.
Der er stor trivsel på arbejdspladsen.
-D.1/5 ansatte vi Niklas som værkstedsmand. Niklas er flexjobber med 16 timer om ugen.
-AD har været rigtig glad for samarbejdet med bestyrelsen igennem de sidste 4 år. Der er blevet taget fat i rigtige mange gode projekter. Vi håber derfor at I alle ønsker at genopstille.
9.
Næste møde
Den 28/8-2024 kl. 15.30
10.
Eventuelt
-Egeris MR har haft brainstorm d. 25/4 omkring ideer til kirkegården, værested/madpakkehus/skolestue, stillerum ved Sdr boulevard, skiltning af planter.
Fra orienteringsmøde d. 14/5
Rødder på stierne er til gene for brugere af kirkegården, der er dårligt gående.
Fra Egeris, vejen ind på kirkegården ved hovedindgangen er der et ønske om skifte chaussesten ud til stenmel.
Erik Brodersen Mia B. Kanstrup
Anne-Lise Svarre Lisa Bertelsen
Franciska Linnet Elisabeth Wagner Olsen
Jesper Hornstrup